Facebook logo

Facebookgruppe

Vedtægt for Melby Badminton Club

Gældende vedtægter for Melby Badminton Club med virkning fra 1. januar 2008.

§ 1: Klubbens navn, logo og hjemsted

Klubbens navn er “Melby Badminton Club” (MBC). Klubbens logo er et rødt skjold med bogstaverne MBC, ligeledes i rødt, men på hvid baggrund. Klubbens hjemsted er Halsnæs kommune.

§ 2: Klubbens formål

Det er klubbens formål at fremme badmintonspillet for amatører i alle aldersklasser og gennem klubfællesskabet medvirke til kammeratskab, sammenhold og loyalitet blandt medlemmerne på både det sportslige, det humane som på det selskabelige område, såvel i det aktive klubliv som i dagligdagen.

§ 3: Klubbens organisationsmedlemsskaber

Klubben er medlem af Sjællands Badminton Kreds (SBKr) og derigennem medlem af Dansk Badminton Forbund (DBF) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og gennem DBF tilsluttet The International Badminton Federation (IBF). Klubben er endvidere medlem af DGI og Halsnæs Idrætsråd.

§ 4: Aktivt medlemskab

Som aktiv medlem kan optages enhver, som, efter bestyrelsens afgørelse, kan efterleve de af SBKr og DBF’s foreskrevne love, samt disse vedtægter. Klubbens bestyrelse afgør altså, om optagelse kan finde sted, og kan således uden ankemuligheder nægte optagelse.

§ 5: Passivt medlemskab

Som passivt medlem kan optages enhver, som har interesse i klubbens trivsel og vil støtte den økonomisk. Passive medlemmer har ingen spilleret, men kan efter bestyrelsens individuelle accept indtræde som sporadiske vikarer for aktive spillere, som kortvarigt har forfald. Efter bestyrelsens afgørelse, kan passive medlemmer deltage i interne turneringer, som har sigte af socialt samvær, dog på samme betingelser og gebyrer som aktive medlemmer. Passive medlemmer har ingen rettigheder.

§ 6: Æresmedlem

Æresmedlemmer kan vælges af bestyrelsen, dog kun med accept fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. Valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

Der kan kun vælges æresmedlemmer i klubbens runde jubilæumsår, som er 75 år, 90 år, 100 år og herefter hvert tiende år. Klubben må maximalt have 10 æresmedlemmer.

Æresmedlemsskabet er livsvarigt såfremt disse vedtægter efterleves. Æresmedlemmer er kontingentfrie og har ret til én spilletime pr. uge. Ønskes flere spilletimer betales der normalt kontingent for hver ekstra spilletime.

7: Kontingenter

Klubbens kontingenter for aktive og passive medlemmer fastsættes, på oplæg fra bestyrelsen, for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet for aktive medlemmer betales helårsvis forud ved tilmeldingen i august måned inden spilledag, spilletid og bane tildeles.

Kontingentet giver adgang til én spilletime pr. uge i spillesæsonen, som er fra primo september til ultimo april. Medlemskabet gælder dog for hele efterfølgende kalenderår. Ønsker et medlem flere spilletimer pr. uge imødekommes dette, såfremt der er ledige baner og kun mod et tilsvarende forhøjet kontingent.

Møder et medlem ikke op ved tilmeldingen eller på anden måde ikke har sikret sig tilmelding og betalt kontingent, betragtes medlemmet som udmeldt pr. 1/1 i efterfølgende år.

Passive medlemmer opkræves kontingent helårsvis forud. Er kontingentet ikke betalt på det angivne tidspunkt, betragtes det passive medlem som udmeldt. Kontingentrestance kan således ikke forekomme.

Ved tilmeldingen skal både aktive og passive medlemmer opgive fulde navn, adresse samt fødselsdag og år. Ved tilmeldingen udskrives et kvitteret aktiv/passiv medlemsbevis. Af hensyn til revision og eventuelle tilskud fra kommunen skal alle medlemmer listes med relevante data.

“Gamle medlemmer” er medlemmer, som er anført på denne medlemsliste. Nye medlemmer kan først optages, når gamle medlemmer efter tilmeldingsfristens udløb har haft mulighed for ændring af spilledag, spilletid eller bane. Har flere gamle medlemmer samme ønsker, har de medlemmer, som forholdsmæssigt har den højeste klubanciennitet, førsteret til at vælge.

Ved senere tilmelding til ledige baner, kan der, efter bestyrelsens skøn, ske en forholdsmæssig reduktion af kontingentet, men kun for aktive medlemmer. Ved fraflytning eller udmeldelse gives ikke refusion af kontingentet.

§ 8: Medlemmernes forpligtigelser og rettigheder

Klubbens medlemmer skal til enhver tid efterleve denne vedtægt og i øvrigt rette sig efter de af bestyrelsen eller en leder givne anvisninger, eller de ved opslag givne bestemmelser. Overtrædelse heraf kan medføre eksklusion.

Ligeledes kan en enstemmig bestyrelse ekskludere eller idømme et medlem karantæne såfremt uacceptabel opførsel, nedværdigende omtale såvel skriftlig som mundtligt skulle give anledning dertil. Begrundelsen for og omfanget af en karantæne skal gives skriftligt og skal altid være tidsbestemt. Både eksklusion og karantæne skal være vedtaget og protokolført på et bestyrelsesmøde. En karantæne kan ikke indankes.

Et ekskluderet medlem/æresmedlem kan indanke sagen på en ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen er forpligtiget til at indkalde til med det normale varsel og opslag jævnfør § 12 og med dette punkt som eneste punkt på dagsordenen, foruden valg af dirigent. Den ekskluderede har adgang til og taleret på denne ekstraordinære generalforsamling.

Klubbens medlemmer må gerne være medlemmer af andre badmintonklubber under de i § 3 nævnte organisationer, men må ikke starte i konkurrence for disse uden bestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Overtrædelse heraf kan medføre eksklusion.

Dette gælder dog ikke for medlemmer, som har meddelt bestyrelsen, at de er medlem af og deltager i konkurrence for en anden klub, og kun er medlem af MBC for træningens skyld.

§ 9: Bestyrelsen

Klubbens daglige ledelse forestås af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse, der i alle anliggender repræsenterer klubben.

Bestyrelsen disponerer over alle klubbens midler, og træffer alle bestemmelser vedrørende dens virksomhed og beslutninger, men er i øvrigt overfor generalforsamlingen ansvarlig for alle sine dispositioner. De af bestyrelsen på lovlig vis vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligtiger klubben i enhver henseende.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og baneadministrator. Alle bestyrelsesposter vælges særskilt af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, dog således, at formand, sekretær og baneadministrator vælges i lige år, og næstformand og kasserer vælges i ulige år. Genvalg kan finde sted. Formanden kan således ikke afgå samtidigt med næstformand og kasserer. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med andre bestyrelsesposter.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst tre af dens medlemmer er til stede, her i blandt formanden eller næstformanden. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden og kun denne i formandens sted. Afstemninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal. Ved afstemninger i en ligetallig bestyrelse, er formandens substituært næstformandens stemme afgørende.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov og indkaldes af formanden. Såfremt 3 bestyrelsesmedlemmer begærer et møde, skal formanden straks indkalde til dette. Der skal føres protokol over alle bestyrelsesmøder med hensyn til beslutninger og handlinger.

Et bestyrelsesmedlem, som, uden meddelt gyldig grund, udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, betragtes som udtrådt af bestyrelsen, og formanden har da ret til at indkalde suppleanten. Begrundelser for ændringer i bestyrelsens sammensætning skal medtages i formandens beretning ved generalforsamlingen.

§ 10: Spilleudvalg

Generalforsamlingen vælger et spilleudvalg bestående af mindst tre personer: En spilleudvalgsformand for seniorspillerne, en spilleudvalgsformand for motionisterne og en spilleudvalgsformand for ungdomsholdene. I koordination med klubbens næstformand tilmelder disse udvalgsformænd hold til diverse turneringer under de i § 3 nævnte organisationer og aftaler spilledatoer, tider og sted.

I samarbejde med trænerne stiller disse formænd hold og sikrer, at kriterier og fremmøde er i overensstemmelse med givne regler og forskrifter. Udeblivelse uden afbud og uden acceptabel grund fra spillere, som har tilmeldt sig turneringshold, vil medføre karantæne eller udelukkelse fra holdturnering.

Der skal gives indberetning om resultater til den arrangerende organisation samt til klubbens næstformand.

§ 11: Kurser og individuelle turneringer

Gebyrer ved deltagere i kurser og individuelle turneringer kan, hvis bestyrelsen har indstillet dertil eller har accepteret deltagelse deri, helt eller delvis refunderes af klubben, såfremt det fremmer eller tjener klubbens interesser.

§ 12: Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger, som denne vedtægt foreskriver, klubbens højeste myndighed i alle anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden sæsonafslutningen ultimo april, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel ved opslag i MC’s skab ved halindgangen.

Forslag, der ønskes behandlet og eventuelt vedtaget på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Senere fremkomne forslag vil ikke blive behandlet.

Adgangsberettigelse med stemmeret til generalforsamlingen har alle de under §§ 4 og 6 nævnte medlemmer over 16 år, og som ved medlemsopgørelsen pr. 31. december til DIF og DGI var medlemmer af klubben. Senere optagne medlemmer, medlemmer under 16 år samt passive medlemmer har adgangsberettigelse dog uden stemmeret.

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, dog kan intet medlem repræsentere mere én stemme ud over sin egen ved skriftlig fuldmagt og kun såfremt ovennævnte medlemskriterium er opfyldt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal, med undtagelse af det i § 18 vedtagne. Afstemninger på generalforsamlingen skal være skriftlige, når blot ét medlem forlanger det.

Den valgte dirigent til generalforsamlingen må ikke være medlem af bestyrelsen eller suppleant for samme. Dirigenten skal kontrollere, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, foretage optælling af fremmødte stemmeberettigede medlemmer, samt samle og optælle lovlige fuldmagter.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
  3. Næstformanden aflægger beretning om turneringsresultater.
  4. Kasseren fremlægger det reviderede driftsregnskab til godkendelse.
  5. Fastsættelse af kontingent ud fra bestyrelsens budgetforslag.
  6. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
  7. Valg til bestyrelsen og af bestyrelsessuppleant som angivet i § 9.
  8. Valg af spilleudvalg som angivet i § 10.
  9. Valg af revisorer og revisorsuppleant som angivet i § 14.
  10. Eventuelt.

Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes samme generalforsamling.

Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger indføres i en protokol, som underskrives af dirigenten, formanden og sekretæren som referent.

§ 13: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med samme varsel, som angivet i § 12, og kan ligge i umiddelbar tilslutning til den ordinære generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling kan kun have et emne på dagsordenen ud over valg af dirigent.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftlig indgiver begæring herom til bestyrelsen og samtidigt giver oplysning om, hvilket emne, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at begæring herom er indgivet til bestyrelsen.

Eksklusioner kan, i henhold til § 8, kun behandles på en ekstraordinær indkaldt generalforsamling. Afstemning om eksklusion skal altid foregå skriftligt, og ellers følges samme retningslinier som de i § 12 nævnte.

Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger indføres i en protokol, som underskrives af dirigenten, formanden og sekretæren som referent.

§ 14: Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår er kalenderåret fra 1. januar til 31. december. Kassereren skal i en kassebog indføre bilag og posteringer i datoorden og med kode for både indtægter og udgifter.

Ved regnskabsårets udløb, udfærdiges et driftsregnskab med de mest relevante indtægts- og udgiftsposter, samt en status og balance for regnskabsåret. Dette driftsregnskab underskrives af både formand og kasserer og afleveres sammen med kassebog, bankbøger eller bankudskrifter samt kontantbeholdning til revisorerne senest den 2. februar.

Revisorerne, som er valgt for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling, gennemgår det samlede regnskab og påser, at det er i overensstemmelse med de foreliggende bilag og posteringer. Eventuelle bemærkninger anføres. Revisorerne underskriver såvel kassebog som driftsregnskab.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse og gennemgå regnskab og beholdninger.

§ 15: Suppleanter

Til bestyrelsen vælger generalforsamlingen 2 suppleanter for 2 år ad gangen således, at den ene suppleant vælges i lige år den anden i ulige år. Generalforsamlingen vælger desuden en revisorsuppleant for et år ad gangen.

§ 16: Klubbens ansvar

Klubben påtager sig intet ansvar for medlemmer under udøvelse af deres sport. Klubben har intet ansvar for personlige effekter, der eventuelt bortkommer under deltagelse i klubaktiviteter. Klubben kan ikke bringes til ansvar overfor ulovligheder, begået af medlemmer under deltagelse i klubaktiviteter.

I følge “Love Sjællands Badminton Kreds afsnit B § 6 ” er klubben underkastet de for Kredsen vedtagne love og de af Kredsen trufne afgørelser. I følge “Love Sjællands Badminton Kreds § 7” er klubben forpligtiget til at sørge for, at DBF’s love og amatørregler overholdes, samt sørge for, at IBM’s spilleregler overholdes ved matcher og turneringer.

§ 17: Vedtægtsændringer

Ajourføring og ændringer i denne vedtægt kan ske på enhver ordinær generalforsamling såfremt forslag herom er indgivet senest den 31. december.

Forslag om ajourføring og ændringer skal behandles på et bestyrelsesmøde, og skal derefter meddeles medlemmer ved opslag i MBC’s opslagsskab sammen med indkaldelse til ordinær generalforsamling på følgende måde:

Der er indkommet forslag om ajourføring/ændringer af klubbens vedtægt.

Stemmeafgivning, vedtagelse og protokolføring følger de i § 12 angivne retningslinier. Et eksemplar af denne vedtægt skal altid være tilgængelig for medlemmerne efter anmodning. Kopiering er ikke tilladt uden skriftlig accept fra formanden.

§ 18: Klubbens ophævelse

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en normalt indvarslet ekstraordinær generalforsamling med dette som eneste punkt på dagsordenen foruden valg af dirigent. For at denne ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

For at vedtage forslaget om ophævelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Afstemningen skal foregå skriftlig. Ved opløsning af klubben træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af klubbens midler, som dog skal anvendes til fordel for dansk badmintonsport.





Denne vedtægt er vedtaget på den på lovlig vis indkaldte ordinære generalforsamling den 16. maj 2007 med udgivelse og ikraftsættelsesdato den 1. januar 2008 af hensyn til eventuel ændring af kommunenavn.

Tidligere udgivne vedtægter af 15. maj 1997 vil derefter være annulleret.