Facebook logo

FB gruppe

Vedtægter for Melby Badminton Club

Gældende vedtægter for Melby Badminton Club med virkning fra 25. april 2022.

§ 1: Klubbens navn, logo og hjemsted

Klubbens navn er 'Melby Badminton Club' (forkortet ’MBC’) med tilhørende internet domænenavn melbybadmintonclub.dk. Klubbens logo er et rødt skjold med bogstaverne 'MBC' på lys baggrund. Melby Badminton Club er en badmintonklub for amatører i alle aldersgrupper. Klubbens hjemsted er Melbyhallen, Melbyvej 134 A, 3370 Melby i Halsnæs kommune.

§ 2: Klubbens formål

Det er klubbens formål at fremme badmintonspillet for amatører i alle aldersklasser og gennem klubfællesskabet medvirke til kammeratskab, sammenhold og loyalitet blandt medlemmerne. Klubben varetager derudover almennyttige formål.

§ 3: Klubbens organisationsmedlemsskaber

Klubben er medlem af Badminton Danmark (BD) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). Klubben er endvidere medlem af Halsnæs Idrætsråd.

§ 4: Aktivt medlemskab

Som aktiv medlem kan optages enhver, som, efter bestyrelsens afgørelse, kan efterleve de af Badminton Danmarks og DGIs foreskrevne love, samt disses vedtægter. Klubbens bestyrelse afgør altså, om optagelse kan finde sted, og kan således uden ankemuligheder nægte optagelse.

§ 5: Æresmedlem

Æresmedlemmer kan vælges hvert år af generalforsamlingen. Bestyrelsen indstiller æresmedlemmer til generalforsamlingen, dog kun med accept fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Medlemmer kan foreslå æresmedlemmer til bestyrelsen. Klubben må maximalt have 10 æresmedlemmer.

Æresmedlemsskabet er livsvarigt såfremt disse vedtægter efterleves. Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent og har ret til én gratis banetime pr. uge. Ønskes flere banetimer, betales der normal baneleje for hver ekstra banetime.

§ 6: Medlemskontingent og baneleje

§ 6.1: Medlemskontingent
For at kunne spille badminton i MBC, skal der betales medlemskontingent. Medlemskontingentet fastsættes på oplæg fra bestyrelsen for et år af gangen på den ordinære generalforsamling.

Medlemskontingentet betales for en hel sæson ved tilmeldingen ved sæsonstart. Ved senere tilmelding kan der, efter bestyrelsens skøn, ske en forholdsmæssig reduktion af medlemskontingentet.

Ved tilmeldingen registreres for voksne fuldt navn, adresse, fødselsdato, telefon og emailadresse. For ungdomsspillere registreres ungdomsspillerens fulde navn og fødselsdato samt kontaktforælders fulde navn, adresse, telefon og emailadresse. Ved fraflytning eller udmeldelse gives ikke refusion af medlemskontingent.

§ 6.2: Baneleje
Medlemskontingentet giver mulighed for at leje banetimer. Baneleje fastsættes på oplæg fra bestyrelsen for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. Baneleje betales helårsvis forud ved tilmeldingen ved sæsonstart. Ved senere baneleje, kan der, efter bestyrelsens skøn, ske en forholdsmæssig reduktion af banelejen for aktive medlemmer.

Banelejere fra foregående sæson har fortrinsret til banetimer, herunder mulighed for at ændre spilletid/spilledag. Har flere ”gamle” aktive medlemmer samme ønsker for banetid, har de aktive medlemmer, som forholdsmæssigt har den højeste klubanciennitet, førsteret til at vælge. Nye medlemmer kan leje banetimer hvis der herefter er ledige banetider.

Ved fraflytning eller udmeldelse gives ikke refusion af baneleje.

§ 6.3: Voksenfjer o.lign.
Medlemskontingentet giver mulighed for at tilmelde sig voksenfjer og lignende hold, hvis der er tilstrækkelig tilslutning hertil. Pris for voksenfjer og lignende hold fastsættes på oplæg fra bestyrelsen for et år af gangen på den ordinære generalforsamling.

§ 6.4: Aktivt medlem af MBC
For at være aktivt voksenmedlem af MBC, skal man både have betalt medlemskontingent og enten have registreret baneleje i indeværende sæson eller være tilmeldt voksenfjer eller tilsvarende.

Aktive ungdomsmedlemmer af MBC skal have betalt medlemskontingent i indeværende sæson. Kun aktive voksenmedlemmer pr. 31/12 har stemmeret ved generalforsamlingen.

§ 7: Medlemmernes forpligtigelser og rettigheder

Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer skal til enhver tid efterleve denne vedtægt og i øvrigt rette sig efter de af bestyrelsen eller en leder givne anvisninger, eller de ved opslag givne bestemmelser. Overtrædelse heraf kan medføre eksklusion.

Ligeledes kan en enstemmig bestyrelse ekskludere eller idømme et medlem karantæne såfremt uacceptabel opførsel, nedværdigende omtale såvel skriftlig som mundtligt skulle give anledning dertil. Begrundelsen for og omfanget af en karantæne skal gives skriftligt og skal altid være tidsbestemt. Både eksklusion og karantæne skal være vedtaget og protokolført på et bestyrelsesmøde. En karantæne kan ikke indankes.

Et ekskluderet medlem/æresmedlem kan indanke sagen på en ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen er forpligtiget til at indkalde til med det normale varsel og opslag jævnfør § 12 og med dette punkt som eneste punkt på dagsordenen, foruden valg af dirigent. Den ekskluderede har adgang til og taleret på denne ekstraordinære generalforsamling.

Klubbens medlemmer må gerne være medlemmer af andre badmintonklubber, og kan deltage i turneringer mv. for disse såfremt Badminton Danmarks og DGIs regler overholdes.

§ 8: Bestyrelsen

§ 8.1: Bestyrelsens virke
Klubbens daglige ledelse forestås af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse, der i alle anliggender repræsenterer klubben. Bestyrelsens arbejde skal tage afsæt i vedtægterne og de målsætninger der vedtages hvert år på generalforsamlingen.

Bestyrelsen disponerer over alle klubbens midler, og træffer alle bestemmelser vedrørende dens virksomhed og beslutninger, men er i øvrigt overfor generalforsamlingen ansvarlig for alle sine dispositioner.

De af bestyrelsen på lovlig vis vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligtiger klubben i enhver henseende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8.2: Bestyrelsesmedlemmer og roller
Bestyrelsen består af fem medlemmer: Formand, næstformand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. Derudover to suppleanter. Bestyrelsen giver bestyrelsesmedlemmer roller som ungdomsansvarlig og voksenansvarlig.

Begrundelser for ændringer i bestyrelsens sammensætning skal medtages i formandens beretning ved generalforsamlingen.

§ 8.3: Valg til bestyrelse
Alle bestyrelsesposter vælges særskilt af generalforsamlingen for to år ad gangen, dog således, at formand, to bestyrelsesmedlemmer og den ene suppleant vælges i lige år, og næstformand, kasserer og den anden suppleant vælges i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Formanden kan således ikke afgå samtidigt med næstformand og kasserer. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med andre bestyrelsesposter. Generalforsamlingen vælger desuden en revisorsuppleant for et år ad gangen.

§ 9: Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes ved underskrift fra formanden og kassereren. Bestyrelsen kan dog meddele henholdsvis formanden eller kassereren fuldmagt til i særlige anliggender at tegne foreningen alene.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen en personlig hæftelse.

§ 10: Kurser og individuelle turneringer

Gebyrer ved deltagere i kurser og individuelle turneringer kan, hvis bestyrelsen har indstillet dertil eller har accepteret deltagelse deri, helt eller delvis refunderes af klubben, såfremt det fremmer eller tjener klubbens interesser.

§ 11: Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger, som denne vedtægt foreskriver, klubbens højeste myndighed i alle anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden sæsonafslutningen ultimo april, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved opslag i MBCs skab ved halindgangen.

Forslag, der ønskes behandlet og eventuelt vedtaget på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Senere fremkomne forslag vil ikke blive behandlet.

Adgangsberettigelse med stemmeret til generalforsamlingen har alle som pr. 31. december er registreret som aktive voksenmedlemmer (se § 6.4). Senere optagne medlemmer, medlemmer under 16 år og ungdomsforældre har adgangsberettigelse, dog uden stemmeret.

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, dog kan intet medlem repræsentere mere end én stemme ud over sin egen ved skriftlig fuldmagt og kun såfremt ovennævnte medlemskriterium er opfyldt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal, med undtagelse af det i § 16 vedtagne. Afstemninger på generalforsamlingen skal være skriftlige, når blot ét medlem forlanger det.

Den valgte dirigent til generalforsamlingen må ikke være medlem af bestyrelsen eller suppleant for samme. Dirigenten skal kontrollere, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, foretage optælling af fremmødte stemmeberettigede medlemmer, samt samle og optælle lovlige fuldmagter.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
 3. Voksenansvarlig aflægger beretning om voksenområdet.
 4. Ungdomsansvarlig aflægger beretning om ungdomsområdet.
 5. Formanden evaluerer målsætninger for forgangne periode.
 6. Formanden præsenterer målsætninger for kommende periode.
 7. Formanden fremlægger klubbens værdigrundlag, visioner og mål til godkendelse.
 8. Kasseren fremlægger det reviderede driftsregnskab til godkendelse.
 9. Fastsættelse af medlemskontingenter, baneleje og holdpriser ud fra bestyrelsens budgetforslag.
 10. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
 11. Valg til bestyrelsen og af bestyrelsessuppleanter som angivet i § 8.
 12. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
 13. Eventuelt.

Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny bringes for samme generalforsamling.

Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger indføres i en protokol, som underskrives af dirigenten, formanden og referenten.

§ 12: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med samme varsel, som angivet i § 11, og kan ligge i umiddelbar tilslutning til den ordinære generalforsamling.

En ekstraordinær generalforsamling kan kun have ét emne på dagsordenen ud over valg af dirigent. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede aktive voksenmedlemmer skriftlig indgiver begæring herom til bestyrelsen og samtidigt giver oplysning om, hvilket emne, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at begæring herom er indgivet til bestyrelsen.

Eksklusioner kan, i henhold til § 7, kun behandles på en ekstraordinær indkaldt generalforsamling. Afstemning om eksklusion skal altid foregå skriftligt, og ellers følges samme retningslinier som de i § 11 nævnte.

Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger indføres i en protokol, som underskrives af dirigenten, formanden og referenten.

§ 13: Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår er kalenderåret 1. januar til 31. december.

Kassereren er ansvarlig for løbende at registrere indtægter og udgifter i det af klubbens valgte regnskabsprogram. Der foretages løbende afstemninger af såvel likvide beholdninger og gældsposter. Kassereren forestår betalinger gennem de af klubben valgte digitale løsninger i henhold til tegningsregler.

Der udarbejdes et årsregnskab som underskrives af formand og kasserer, som udleveres til revisorerne senest den 2. februar sammen med bilagsmateriale, udskrifter af kontokort mv. fra regnskabssystem.

Revisorerne som er valgt for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling, gennemgår regnskabet herunder bilagsmateriale, eksterne årsopgørelser mv. Eventuelle bemærkninger til gennemgangen oplyses til bestyrelsen.

Revisorerne underskriver årsregnskabet. Årsregnskabet foreligges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 14: Klubbens ansvar

Klubben påtager sig intet ansvar for medlemmer under udøvelse af deres sport.

Klubben har intet ansvar for personlige effekter, der eventuelt bortkommer under deltagelse i klubaktiviteter. Klubben kan ikke bringes til ansvar overfor ulovligheder, begået af medlemmer under deltagelse i klubaktiviteter.

Klubben er underkastet de af Badminton Danmark og DGI vedtagne love og regler.

§ 15: Vedtægtsændringer

Ajourføring og ændringer i denne vedtægt kan ske på enhver ordinær generalforsamling, såfremt forslag herom er indgivet senest 2 måneder før generalforsamlingen.

Forslag om ajourføring og ændringer skal behandles på et bestyrelsesmøde, og skal derefter meddeles medlemmer ved opslag i MBCs opslagsskab sammen med indkaldelse til ordinær generalforsamling på følgende måde:

- Der er indkommet forslag om ajourføring/ændringer af klubbens vedtægt.

Stemmeafgivning, vedtagelse og protokolføring følger de i § 11 angivne retningslinier. Et eksemplar af denne vedtægt skal altid være tilgængelig for medlemmerne.

§ 16: Klubbens ophævelse

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en normalt indvarslet ekstraordinær generalforsamling med dette som eneste punkt på dagsordenen foruden valg af dirigent.

For at denne ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

For at vedtage forslaget om ophævelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Afstemningen skal foregå skriftlig. Ved opløsning af klubben træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af klubbens midler, som dog skal anvendes til fordel for dansk badmintonsport.
Denne vedtægt er vedtaget på den på lovlig vis indkaldte ordinære generalforsamling den 24. april 2022 med ikrafttrædelsesdato den 25. april 2022. Tidligere udgivne vedtægter af 16. maj 2007 vil derefter være annulleret.